BRUGER- OG SOFTWARELICENSAFTALE

Denne Bruger- og softwarelicensaftale (‘Brugeraftale’) er en juridisk aftale mellem dig og TeleSkin ApS, CVR-nummer 35671323, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark (‘TeleSkin’). Denne Brugeraftale gælder for anvendelsen af TeleSkins tjenester (‘Tjenesterne’) samt TeleSkins software og alt indhold og alle programmer med indhold og alle softwareopdateringer, der udbydes af TeleSkin (‘Softwaren’). Læs denne Brugeraftale nøje. Ved at anvende eller downloade eller installere hele eller dele af Softwaren fra TeleSkin accepterer du alle vilkår og betingelser i nærværende Brugeraftale og vores Privatlivspolitik.

Ved at anvende Tjenesten accepterer du, at TeleSkin administrerer indsendelse, information og billede for at kunne besvare din forespørgsel. Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne Brugeraftale, har du ikke lov til at anvende Softwaren eller Tjenesten.

1. TJENESTENS OMFANG – FORBRUGERENS FORPLIGTELSER

Tjenesterne, der udbydes af TeleSkin, er ikke en erstatning for og kan på ingen måde tilsidesætte en traditionel personlig undersøgelse af en læge, hudlæge, plastikkirurg eller anden hudkræftspecialist. SkinScan fra TeleSkin er en tjeneste, som udgør en hjælp til vurdering af brugerens egen hud på baggrund af visuelle billeder og tekst. Tjenesterne er i overensstemmelse med australsk, new zealandsk og europæisk lovgivning. TeleSkin er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for brug af Tjenesterne uden for disse retskredse.

Enhver form for feedback, der leveres via Tjenesterne, skal udelukkende anses som generelle oplysninger, og  de må på baggrund af de forhåndenværende oplysninger ikke anses som en endelig diagnose, men blot som vejledende. Feedbacken, der leveres, er ikke en erstatning for en konsultation hos egen læge eller andre sundhedsfaglige personer, og enhver tillid til feedbacken sker på dit eget skøn og ansvar. Du må ikke tilsidesætte professionel rådgivning eller udsætte en sådan på baggrund af oplysninger, der optræder i Tjenesterne, herunder alle former for leverede resultater.

Hvis det er relevant efter en sygeplejerskes vurdering af huden eller indsendelse af en case vil en læge, hudlæge, plastikkirurg, kvalificeret sygeplejerske eller anden hudkræftspecialist vurdere billedet eller billederne og eventuelle medfølgende oplysninger og derefter opdatere casen. TeleSkin er ikke ansvarlig for nogen form for feedback, udeladelser eller indhold i kommunikationen, der formidles på dette tidspunkt.

Teleskins tjenester er tiltænkt som en hjælp til at identificere et potentielt problematisk modermærke, som kræver yderligere professionel vurdering. Ved tvivl i forbindelse med sundhedsspørgsmål skal du altid kontakte din egen læge personligt, og hvis der opstår en akut nødsituation, skal du ringe til det lokale alarm- eller nødopkaldsnummer.

Som bruger skal du sikre dig, at du har alle rettigheder og informeret samtykke til brug af alle billeder og andre visuelle emner, du indsender til TeleSkin. TeleSkin træffer ikke aktive foranstaltninger til at kontrollere disse rettigheder. Du er derfor selv ansvarlig herfor. Du har pligt til at dokumentere disse rettigheder over for TeleSkin på anmodning herom.

Du må ikke tildele, underlicensere eller på anden måde handle med nogle af de rettigheder, du har erhvervet i forbindelse med denne Brugeraftale.

2. PRISER

Du kan bruge nogle tjenesterne fra TeleSkin helt gratis. Andre tjenester fra TeleSkin kræver betaling, før du kan få adgang til dem. Priserne på Tjenesterne er de priser, der angives på www.teleskin.com (‘Hjemmesiden’) eller via Softwaren på tidspunktet for din brug af Tjenesterne. TeleSkin forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priserne. Det er derfor vigtigt at kontrollere priserne, inden Tjenesterne bruges. Alle priser er inklusive moms (hvis det er relevant). Hvis der foretages fejlbehæftede transaktioner, undersøges det fra sag til sag, og hvis betalingen viser sig at være fejlbehæftet, foretages der på behørig vis tilbagebetaling.

3. AUTOMATISK FORNYELSE

Eventuelle abonnementer købt er for en forudbetalt 1, 3 eller 12-måneders abonnementsperiode. Din betaling vil blive opkrævet fra din iTunes-konto ved bekræftelse af købet. Abonnementet bliver automatisk fornyet ved slutningen af abonnementsperioden, medmindre du annullerer dit abonnement ved at slå auto-forny fra  mindst 24 timer inden udgangen af den nuværende abonnementsperiode. Hvis du ikke slår auto-forny fra, vil din iTunes konto blive opkrævet et beløb for fornyelse af abonnementet inden for 24-timer inden udgangen af den nuværende abonnementsperiode. Abonnementer kan administreres, og auto-fornyelse kan slås fra ved at gå til dine kontoindstillinger efter køb. Hvis du annullerer din betaling og/eller opsiger nogen af dine aftaler, vil vi ikke tilbagebetale abonnementsgebyrer, du allerede har betalt til os.

4. MEDDELELSE AF LICENS

Med denne Brugeraftale får du en licens (‘Licens’), der giver dig tilladelse til at anvende Softwaren. Denne Licens er ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages til andre. Denne Licens giver ikke ret at hente fremtidige opgraderinger, opdateringer eller suppleringer til Softwaren. Hvis eventuelle opgraderinger, opdateringer eller suppleringer til Softwaren hentes, er brugen af sådanne opgraderinger eller opdateringer omfattet af denne Brugeraftale og eventuelle ændringer heraf, medmindre disse opgraderinger, opdateringer eller suppleringer ledsages af andre vilkår og betingelser, idet det så er disse vilkår og betingelser, der finder anvendelse.

Denne licens begrænser antallet af skinScan-registrerede brugere, der kan abonnere på Premium-tjenesterne, til 1 skinScan-registreret bruger pr. Apple-id.

5. COPYRIGHT

TeleSkin er indehaver af alle copyrightrettigheder samt andre intellektuelle og industrielle rettigheder og/eller ejendomsrettigheder til Softwaren og alt indhold, der leveres via Tjenesten. TeleSkin giver kun tilladelse til at anvende Softwaren i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne Brugeraftale. TeleSkin forbeholder sig alle rettigheder, der ikke specifikt er angivet i nærværende Brugeraftale. Underlagt vores Privatlivspolitik giver du hermed TeleSkin en ikke-eksklusiv tilladelse til brug af det billede/de billeder, der indsendes af dig i forbindelse med anvendelsen af Tjenesten, til alle kommercielle og videnskabelige formål. Personlige oplysninger bestående af billeder af modermærker og andre medicinske data vil ikke blive delt med nogen tredjepart medmindre data er anonymiseret.

6. ANDRE RESTRIKTIONER

Udlejning, udlån, offentlige præsentation, forevisning, udbredelse eller udsendelse af enhver art af Softwaren er ikke tilladt. Medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning, har du ikke selv lov til, og du må ikke give andre personer lov til at foretage ændringer af Softwaren eller dele heraf, analysere Softwaren ved hjælp af ‘reverse engineering’, dekompilere eller skille Softwaren ad eller fremstille produkter på baggrund heraf.

7. KONTO

For at få adgang til visse funktioner i disse Tjenester skal du oprette en konto hos os ved at indtaste en gyldig e-mailadresse og nøjagtige, gyldige og fyldestgørende oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om i løbet af den online registreringsproces. Du vil også blive bedt om at vælge en adgangskode. Du bekræfter, at de data, som du angav i løbet af registreringen, er nøjagtige, gyldige og fyldestgørende på det aktuelle tidspunkt, og du accepterer at ændre og opdatere dataene, så de vedbliver at være sådan. Det kan være nødvendigt at abonnere som betalende kunde for at få adgang til visse funktioner i disse Tjenester.

8. FORTROLIGHED I FORHOLD TIL OPLYSNINGER MODTAGET AF TELESKIN

TeleSkin forpligter sig i fornødent omfang til at beskytte dine personlige oplysninger. Ved brug af Hjemmesiden eller Tjenesterne anerkender og accepterer du dog, at internettet i sig selv er en usikker metode til kommunikation, hvilket indebærer en risiko for, at tredjepart kan opfange og få adgang til dine data. Risikoen og ansvaret for eventuelle tab eller skader, der forårsages direkte eller indirekte pga. denne risiko, påhviler dig.

Oplysninger om, hvordan vi indsamler, lagrer, brugere og videregiver dine personlige oplysninger, kan findes i TeleSkins privatlivspolitik, som du kan få adgang til her.

9. FRALÆGGELSE AF GARANTIER

Selvom Tjenesterne er underlagt kvalitetssikringsprocesser, påvirkes Tjenesterne også af løbende forskning, klinisk erfaring, forventelige afvigende meninger blandt myndigheder, unikke aspekter i enkeltpersoners situationer og muligheden for menneskelige fejl i leveringen af Tjenesterne. Der fremsættes ingen erklæringer eller garantier (udtrykkelige eller underforståede) i forhold til gyldighed, fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed og/eller tilgængelighed af Tjenesterne. Der fremsættes desuden heller ingen erklæringer eller garantier (udtrykkelige eller underforståede) om, hvorvidt Tjenesterne opfylder dine helbredsmæssige og medicinske behov.

Selvom vi leverer generelle helbredsoplysninger, vil omstændighederne for enkeltpersoner være forskellige. Du skal bruge egen dømmekraft i forbindelse med din brug af Tjenesterne, og du skal omhyggeligt vurdere gyldigheden, fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden og relevansen for de tilgængelige oplysninger.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

Hudsygdomme kan være svære at diagnosticere og behandle, og du anerkender, at TeleSkin ikke stiller diagnoser eller ordinerer behandlinger. Tjenesten kan på ingen måde erstatte en traditionel personlig undersøgelse af en læge, hudlæge, plastikkirurg eller anden hudkræftspecialist.

Tjenesterne, der udbydes af TeleSkin, er nøje skabt i overensstemmelse med gældende professionelle standarder. For så vidt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, giver TeleSkin dog ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, korrektheden, aktualiteten eller kvaliteten af det leverede indhold eller dets egnethed til specifikke formål, og der gives ligeledes ingen garanti for, at der ikke kan opstå fejl. For så vidt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, giver TeleSkin ingen garanti for nøjagtigheden af de individuelle oplysninger. Du er selv ansvarlig for at kontrollere nøjagtigheden eller kontakte en relevant sundhedsfaglig person.

For så vidt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, fraskriver TeleSkin sig ethvert ansvar i relation til Tjenesten, uanset om det måtte være inden for eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, og for eventuelle tab eller skader, uanset hvordan de måtte opstå (herunder direkte, indirekte, følgeskader eller særlige tab eller skader eller tabt fortjeneste, tab af data, tab af opsparing og tab af muligheder).

Indirekte skader omfatter også eventuelle følgeskader, som skyldes enhver beslutning, du foretager på baggrund af den feedback, som leveres gennem Tjenesten.

For så vidt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, fraskriver vi os ethvert ansvar i forbindelse med tab af data eller følgeskader eller tilfældige skader.

For så vidt det er i overensstemmelse med gældende lovgivning, fraskriver vi os ethvert ansvar for erklæringer, garantier eller vilkår (uanset udtrykkelige eller underforståede), foruden dem der udtrykkeligt angives i denne Brugeraftale.

Denne Brugeraftale skal læses som værende underlagt eventuel lovgivning, som forbyder eller begrænser udelukkelsen, begrænsningen eller ændringen af eventuelle underforståede garantier eller forpligtelser. Hvis en sådan lovgivning er gældende, begrænser vi vores ansvar i forhold til eventuelle krav i en udstrækning, hvor det er muligt, og efter TeleSkins eget valg:

A-I tilfælde af løsøre:
  • erstatning af løsøret eller levering af tilsvarende løsøret;
  • reparation af løsøret;
  • betaling af omkostningen for erstatning af løsøret eller indkøb af tilsvarende løsøret; eller
  • betaling for at få løsøret repareret,
B-I tilfælde af tjenester:
  • gentagen levering af tjenesterne; eller
  • betaling af omkostningen for at få tjenesterne leveret igen.

11. ÆNDRINGER AF DEN UDBUDTE TJENESTE

TeleSkin forbeholder sig ret til at ændre og fjerne Tjenesten midlertidigt eller permanent, herunder, men ikke begrænset til, priser, specifikationer og produktudbud på et hvilket som helst tidspunkt og med eller uden forudgående varsel. Den aktuelle information findes på Hjemmesiden og via Softwaren.

12. FORCE MAJEURE

Hvis og i det omfang TeleSkin forhindres eller forsinkes i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende Brugeraftale som følge af omstændigheder, der ligger uden for Teleskins kontrol, såsom internetnedbrud, manglende eller forsinket levering fra underleverandører, lynnedslag, strejker, mangel på arbejdskraft, brand, krigshandlinger beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og civil ulydighed, mangel på transportmidler, varemangel, ændringer af lovgivning, indgriben fra myndighedernes side (alle kaldet en ‘Force Majeure-hændelse’), fritages TeleSkin for enhver udførelse af eller erstatningsansvar for disse forpligtelser som følge af Force Majeure-hændelsen, så længe den pågældende Force Majeure-hændelse varer ved. Hvis TeleSkins udførelse af dets forpligtelser forhindres eller forsinkes af en Force Majeure-hændelse, skal TeleSkin inden for rimelig tid underrette dig om Force Majeure-hændelsen via Hjemmesiden. TeleSkin skal dog altid søge at begrænse virkningerne af Force Majeure-hændelser.

13. OPSIGELSE

Med forbehold for andre rettigheder kan TeleSkin straks opsige denne Brugeraftale som følge af manglende overholdelse af betingelser og vilkår heri.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt og uden begrundelse opsige denne aftale. Hvis du ønsker at gøre brug af denne opsigelsesret, skal du informere os (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 2. sal, 6700 Esbjerg, Danmark, e-mail: support@teleskin.com) om din beslutning vedr. opsigelsen (f.eks. et brev med posten eller en e-mail).

Opsigelse af aftalen medfører en tidsubestemt bortvisning fra Tjenesten uden mulighed for at få refunderet eventuelle udgifter. Bestemmelserne i nærværende Brugeraftale, der som følge af deres natur er beregnet til at gælde efter opsigelsen, er fortsat gældende efter opsigelsen af nærværende Brugeraftale.

14. AFTALENS FULDSTÆNDIGHED

Nærværende Brugeraftale (inklusive eventuelle tillæg eller ændringer hertil, der leveres med Softwaren) udgør hele aftalen mellem dig og TeleSkin vedrørende Softwaren og Tjenesterne, og den træder i stedet for alle tidligere eller midlertidige mundtlige eller skriftlige meddelelser, udkast og gengivelser vedrørende Softwaren eller andre emneområder, der er omfattet af nærværende Brugeraftale. Hvis en bestemmelse i denne Brugeraftale anses for at være ugyldig, uden retskraft eller ulovlig, skal de resterende bestemmelser fortsat være gældende og have fuld virkning.

15. AFKALD PÅ RETTIGHEDER

Hvis vi på et givent tidspunkt undlader at håndhæve eventuelle vilkår i denne Brugeraftale eller efterkommer en anmodning om yderligere tid eller anden henstand, skal det ikke anses for et afkald af vilkår eller betingelser eller vores rettighed til senere at håndhæve sådanne eller andre eventuelle vilkår eller betingelser. Desuden vil et afkald fra os om at gøre en vilkårlig rettighed, beføjelse eller bestemmelse i denne Brugeraftale gældende ikke fungere som et afkald på nogen anden rettighed eller af netop denne rettighed på et senere tidspunkt. En forsinket udøvelse af en vilkårlig beføjelse eller rettighed skal ikke tolkes som et afkald på en sådan.

16. OVERSÆTTELSE

Den engelsksprogede udgave af nærværende Brugeraftale er den gældende udgave. Eventuelle oversættelser heraf er blot vejledende.

17. GÆLDENDE LOV

Denne Brugeraftale og eventuelle tvister i forbindelse med denne Brugeraftale eller brug af Tjenesten eller Softwaren er underlagt dansk ret (med undtagelse af eventuelle lovbestemmelser, der ville føre til anvendelsen af en anden lovgivning end dansk ret) (såfremt at dette valg af lov og værneting ikke tilsidesættes af bindende lovgivning i andre involverede lande). Alle tvister afgøres ved forhandling mellem parterne og ved mislykkedes forhandlinger af Retten i Esbjerg, Danmark.

Såfremt en bestemmelse i denne Brugeraftale findes ugyldig eller uden retskraft, skal den omskrives eller udskilles i det omfang, det findes nødvendigt, uden at det påvirker gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

18. LINKS TIL TREDJEPART

Hjemmesiden og Tjenesterne kan indeholde links til andre hjemmesider og indhold fra tredjepart. Disse links er udelukkende angivet som en hjælp til dig. Vi anbefaler ikke specifikt de organisationer, foreninger eller enheder, der henvises eller linkes til på Hjemmesiden eller i Tjenesterne. Synspunkter og anbefalinger, der optræder på hjemmesider, som vi linker til, afspejler ikke nødvendigvis TeleSkins, og TeleSkin har intet ansvar for indholdet på eventuelle hjemmesider, der linkes til. Du har ansvaret for at foretage dine egne beslutninger vedrørende gyldigheden, fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden og egnetheden af de oplysninger, der findes på de hjemmesider, der linkes til.

19. SIKKERHED, VIRUS, FEJL OG TILGÆNGELIGHED

Internettet er et usikkert, offentligt netværk, hvilket indebærer en risiko for, at information, der sendes til eller fra Hjemmesiden eller Tjenesterne kan opfanges, ødelægges eller modificeres af tredjepart. Desuden kan filer, der hentes på eller via Hjemmesiden eller Tjenesterne indeholde computervirus, ondsindet kode, orm eller andre anordninger eller defekter. Risikoen og ansvaret for eventuelle tab eller skader, der forårsages direkte eller indirekte af denne risiko, påhviler dig. og TeleSkin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forstyrrelser eller skader på dit computersystem, enheder, software eller data, som opstår i forbindelse med Hjemmesiden eller Tjenesterne.

20. FORTRYDELSESRET I EUROPA

Brugere i Europa: For denne aftale gælder en fortrydelsesret på 14 dage. Du kan anvende fortrydelsesretten uden begrundelse.
Fortrydelsesretten udløber 14 dage fra datoen for indgåelsen af aftalen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du informere os (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-mail: support@teleskin.com), om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller via e-mail). Du kan anvende vedhæftede formular for fortrydelse, men dette er ikke obligatorisk. Du kan også udfylde formularen elektronisk og indsende den udfyldte formular eller en anden utvetydig erklæring på vores hjemmeside www.teleskin.com. Hvis du anvender denne mulighed, skal vi straks underrette dig om modtagelsen af denne fortrydelse på en varigt medie (f.eks. via e.mail).
For at overholde fristen for fortrydelsesret er det tilstrækkeligt, hvis du har sendt din meddelelse om brug af fortrydelsesretten, før fortrydelsesperioden udløber.
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret i forbindelse med denne aftale, tilbagebetaler vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, der tilbydes hos os) uden forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra datoen for underretning om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Vi gennemfører tilbagebetalingen ved hjælp af samme betalingsmiddel, der blev anvendt til den oprindelige transaktion, medmindre du skriftligt har givet dit samtykke til andet. Du kan under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.
Hvis du har anmodet om at starte udførelsen af en tjeneste i fortrydelsesperioden, skal du betale os et beløb, der svarer til prisen for den ydelse, der er blevet leveret, indtil du meddelte os om din fortrydelse af aftalen, i forhold til den fulde pris for de aftalte ydelser.

21. FORMULAR FOR FORTRYDELSE


Til TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-mail: support@teleskin.com:

Jeg/vi (1) meddeler hermed, at jeg/vi (1) ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten vedrørende min/vores (1) aftale om salg af følgende varer (1)/om levering af følgende tjeneste (1),

Bestilt den (1)/modtaget den (1),

Kunden/kundernes navn

Kunden/kundernes adresse

Kunden/kundernes underskrift(er) (kun hvis denne formular indsendes i papirform)

Dato
(1) Slet efter behov.